Home
Shop
Wishlist0

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης 

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O ιστότοπος «www.fixshop.gr» αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία FIXCENTER, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, επί της Μικράς Ασίας αριθμός 122 Τ.Κ. 16562, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 134755936 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157213703000 (στο εξής καλούμενη «Εταιρεία»).

Οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται ανεξαιρέτως για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (στο εξής καλούμενος «χρήστης» αλλά και «επισκέπτης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία για την πώληση προϊόντων αντίστοιχα) θεωρείται ότι με την είσοδο και περιήγησή του στην ιστοσελίδα «www.fixshop.gr» συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εν συνόλω τους ακόλουθους όρους. Εάν o χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει υπ’ ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη ή/και την περιήγηση ή/και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου καθώς και (να απόσχει) από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση ο χρήστης δύναται να απευθύνεται στον τηλεφωνικό αριθμό 210 300 9680 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@fixshop.gr.

Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία, ως ορίστηκε ανωτέρω. Τυχόν φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεων, που τυγχάνουν συνεργάτες της Εταιρείας, ουδεμία σχέση έχουν με τον παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ούτε δεσμεύουν με τις ενέργειες και συναλλαγές τους την Εταιρεία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Προϊόντα και παρεχόμενες πληροφορίες
Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας και τα πωλούμενα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα προϊόντα. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

2. Περιορισμός ευθύνης – Πληροφορίες και Διαθεσιμότητα προϊόντων
2.1. Αναφορικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Υποχρεούται, ωστόσο, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της επελεύσεως του γεγονότος, που επέφερε την ακύρωση ή μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας να ενημερώνει τον πελάτη.
2.2. Η παρουσίαση προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ως άμεσα διαθέσιμου είναι ενδεικτική και δεν παράγει ευθύνη και δέσμευση της Εταιρείας έναντι του χρήστη. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων της. Η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος θα επιβεβαιώνεται στον πελάτη, μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση, που το παραγγελθέν προϊόν δεν είναι τελικά διαθέσιμο η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας τον πελάτη για την έλλειψη διαθεσιμότητας του προϊόντος, μη υπέχοντας οιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη.
2.3. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα εκτίθενται προϊόντα εμπορίας της Εταιρείας με τις βασικές περί αυτών πληροφορίες και την φωτογραφική τους απεικόνιση, όπως έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία από τους κατασκευαστές τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν (τον ιστότοπο), ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Τιμές προϊόντων
Η αναγραφόμενη τιμή εκάστου προϊόντος, που διατίθεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, περιλαμβάνει τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. Τυχόν ειδικές τιμές, προσφορές ή εκπτώσεις τιμών, που υιοθετούνται από την Εταιρεία στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δύνανται να διαφέρουν μεταξύ του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η δε ισχύς τους αναφορικά με προϊόντα που διατίθενται από το φυσικό κατάστημα δεν δεσμεύει την Εταιρεία για εφαρμογή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Λόγω του ότι τα προϊόντα της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους εισαγωγής, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων δύνανται να μεταβάλλονται συχνά, η δε Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει ελευθέρως τις τιμές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού. Η κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή τιμών, πάντως, δεν δύναται να καταλαμβάνει προϊόν για το οποίο ο πελάτης έχει λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

4. Παραγγελία – Σύναψη σύμβασης πώλησης
4.1. Η πραγματοποίηση εκ μέρους του χρήστη παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται σύναψη συμβάσεως πωλήσεως εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως ισχύει σήμερα), του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και από κάθε άλλο σχετικό νομοθέτημα και απόφαση.
4.2. Παραγγελίες δύνανται να πραγματοποιούνται και από επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο με την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η συναφθείσα σύμβαση πώλησης θα διέπεται από τα γενικώς ή ειδικώς ισχύοντα για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων – επιτηδευματιών ή τις τυχόν εξαιρέσεις από το προαναφερθέν νομοθετικό καθεστώς, υπό την προϋπόθεση, ότι ο πελάτης έχει δηλώσει την ιδιότητά του αυτή στην Εταιρεία κατά την παραγγελία ή εφόσον η Εταιρεία με δικές της ενέργειες αλλά χωρίς να είναι υποχρεωμένη προς τη διενέργεια αυτών (των ενεργειών) πληροφορήθηκε την ανωτέρω ιδιότητα του πελάτη.
4.3. Η εκ μέρους του πελάτη υποβολή της παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνεπάγεται υποχρέωσή του για εξόφληση του τιμήματος του/ων παραγγελθέντος/ων προϊόντος/ων με έναν από τους τρόπους που εναλλακτικά προβλέπονται στο παρόντα ιστότοπο (βλ. «Τρόποι Πληρωμής», που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων).
4.4. Η αποστολή και παράδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται στο χρόνο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόντα ιστότοπο (βλ. «Αποστολές» και «Χρόνος Παράδοσης», που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων).

5. Πραγματικά ελαττώματα – Εγγύηση
5.1. Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι των πελατών της για τυχόν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα.
5.2. Πέραν της εκ της νόμου (εκάστοτε) ισχύουσας εγγύησης, που καταλαμβάνει τα πωλούμενα κινητά πράγματα, η Εταιρεία δύναται να παρέχει κατά το δοκούν, κατόπιν σχετικής της συμφωνίας με τους κατασκευαστές των πωλούμενων μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος προϊόντων, παράταση του χρόνου της εγγύησης είτε συνολικά είτε εν μέρει. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να παρέχει επιπλέον εγγύηση με τους αυτούς όρους σε διαφορετικούς πελάτες ή για αυτά προϊόντα αγορασμένα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
5.3. Η εγγύηση δεν ισχύει και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για σφάλματα στην εφαρμογή ή/και λειτουργία των πωληθέντων προϊόντων, λόγω κακής τοποθέτησης/εγκατάστασής των προϊόντων αυτών.

6. Υπαναχώρηση – Επιστροφές
6.1. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης και να επιστρέψει εν όλω ή εν μέρει την παραγγελία, χωρίς να υποχρεούται να γνωστοποιήσει τον λόγο της υπαναχώρησης, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Τα έξοδα επιστροφής δεν βαρύνουν τον πελάτη υπό την επιφύλαξη του όρου 6.3.
6.2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης υποχρεούται να δηλώσει τούτο στην Εταιρεία εγγράφως επί αποδείξει ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά προτίμηση και για την ευχερέστερη εξυπηρέτησή του να συμπληρώσει και να αποστείλει μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το ειδικό «έντυπο επιστροφής».
6.3. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται, αφού έχει αποσταλεί στον πελάτη το σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail για την επιστροφή με τις σχετικές οδηγίες. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τις εκάστοτε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μεταφορικές εταιρείες. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να επιστρέψει τα πωληθέντα προϊόντα με άλλη μεταφορική εταιρεία από αυτή, που του υπέδειξε η Εταιρεία θα επιβαρύνεται ο ίδιος (ο πελάτης) με το κόστος επιστροφής. Τόπος επιστροφής των προϊόντων ορίζεται η ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας.
6.4. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση, στην οποία παρελήφθησαν. Τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται εντός ειδικής συσκευασίας του κατασκευαστή τους, προκειμένου τα ίδια να είναι εμφανή στον αγοραστή, πρέπει να επιστρέφονται χωρίς να έχει παραβιασθεί/αλλοιωθεί/φθαρεί η συσκευασία αυτή και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές σημάνσεις τους, άλλως η Εταιρεία δύναται να αποκρούσει την επιστροφή και να μην επιστρέψει το τίμημα της πώλησης στον πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από την απόδειξη λιανικής πώλησης.
6.5. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων η επιστροφή του τιμήματος της πώλησης θα ολοκληρώνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστραφέντων προϊόντων από την Εταιρεία. Η επιστροφή του τιμήματος θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που έγινε η πληρωμή του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, οι οποίες οφείλονται σε τραπεζική αργία, σε διαδικαστικά ζητήματα των διαφόρων συστημάτων εκκαθάρισης πληρωμής ή σε άλλους λόγους που δεν αφορούν σε δικές της ενέργειες και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του για λόγους που δεν οφείλονται στη μη ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από την πώληση (π.χ. πραγματικό ελάττωμα, αποστολή λάθος προϊόντος κ.λ.π.), τότε τα (καταβληθέντα) έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ίδιο και δεν επιστρέφονται από την Εταιρεία.

7. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας:
7.1. Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας καθώς και των κατασκευαστών – εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του παρόντα ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
7.2. Το σήμα FIXSHOP αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας και έχει νομίμως κατοχυρωθεί, απαγορεύεται δε η, ολική ή μερική, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του από τρίτο άνευ της έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.

8. Προσωπικά Δεδομένα
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα, πατώντας εδώ.

Τροποποίηση όρων χρήσης
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.
Αναφορικά με τους συνδέσμους (links) που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και οδηγούν το χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π., η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους ή για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, καθώς οι ιστότοποι αυτοί δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Η παράθεση των συνδέσμων αυτών δεν συνιστά αποδοχή ή έγκριση εκ μέρους της Εταιρείας για το περιεχόμενο των αντίστοιχων ιστοτόπων, πραγματοποιείται δε εκ μέρους της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση και περαιτέρω πληροφόρηση του χρήστη.

Επίλυση Διαφορών
Για οιαδήποτε διαφορά από μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, δεν θα επιτευχθεί απευθείας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε και να υποβάλλετε αίτημα στην (διαδικτυακή) πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί, αλλά δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας Η.Ε.Δ., αρμόδια είναι τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, εδώ.

Back to Top
Product has been added to your cart